Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Offerte: alle aanbiedingen van SHVision aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.

2.  Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen SHVision (hierna: videograaf) en de persoon of personen waarmee de overeenkomst wordt gesloten (hierna: opdrachtgever).

3. Opdracht: de dienst of het product dat door de videograaf geleverd zal worden.

4. Videograaf: Sietse Hoegée, Teresaplein 7, 6671 GD te Zetten, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.

5. Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee videograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.

6. Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.

7. Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’, wordt tevens bedoeld elektronische communicatie zoals e-mail, Whatsapp of andere vormen van electronische communicatie, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.

8. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912.

9. Aw: Auteurswet 1912.


Artikel 2. Toepassing

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen videograaf en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.

2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor videograaf slechts bindend indien en voor zover deze door videograaf uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

3. Algemene voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.


Artikel 3. Aanbod

1. Videograaf doet een aanbod via een prijslijst of offerte. Aanbiedingen worden gedaan via de website, WhatsApp of per e-mail.

2. Aanvaarding van het aanbod geschiedt schriftelijk, waaronder mede begrepen per e-mail. Videograaf zal naar aanleiding van het aanbod en de aanvaarding daarvan een overeenkomst opstellen en deze aan opdrachtgever toesturen.

3. Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 14 dagen na de datum waar op de videograaf het aanbod deed.

4. Prijsopgaven in aanbiedingen, prijslijsten en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene)verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. Videograaf zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.


Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht

1. Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans de indruk wekt, dat videograaf werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd. Tevens wordt het aanbod als aanvaard beschouwd zodra de aanbetaling is voldaan.

2. Videograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor videograaf onaanvaardbaar maken.

3. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Videograaf is in dat geval gerechtigd het voor de overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.


Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

1. Videograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap, met enige artistieke vrijheid uitvoeren, in de stijl waarin videograaf gebruikelijk werkt.

2. Videograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de videosessie en/of reportage. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor videograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen. 

Hieronder valt ook het gebruik van lasers door opdrachtgever ingehuurde leveranciers. Lasers beschadigen de sensors van alle camera’s. Indien lasers gebruikt worden is videograaf genoodzaakt te stoppen met filmen. Er zal geen sprake van enige terugbetaling zijn. Indien camera’s of sensoren beschadigen door het gebruik van lasers is opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk. Reparatiekosten, huur van vervangende camera’s en alle ander kosten die voortvloeien hieruit komen voor rekening van opdrachtgever. 

3. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken. Hieronder mede doch niet uitsluitend begrepen het mogelijk maken dat videograaf op de door opdrachtgever gewenste locatie(s) gefilmd kan en mag worden. Indien er toestemming nodig is of kosten verbonden zijn aan het filmen op een bepaalde locatie, dient opdrachtgever voor deze toestemming en/of betaling zorg te dragen.

4.  Indien opdrachtgever van videograaf verlangt drone beelden te vervaardigen, is het aan de videograaf om te bepalen of weer, locatie en regelgeving hier geschikt voor zijn.

5. Videograaf levert de film(s) af in de door hem gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een beeldoptimalisatie wordt toegepast. Videograaf levert alleen geoptimaliseerd beeld in de door hem gehanteerde stijl.

6. Wanneer videograaf door onvoorziene omstandigheden de opdracht niet kan uitvoeren zal videograaf in overleg met de opdrachtever zich maximaal inzetten om te zorgen voor een passend alternatief, dan wel zal in het uiterste geval de overeengekomen vergoeding terugbetalen c.q. niet gefactureerd worden. Videograaf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe- en/of gevolgschade.


Artikel 6. Levering

1. Videograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.

2. Videograaf probeert de weddingclip na de werkzaamheden en na ontvangst muziekkeuze binnen 8 weken na de bruiloft of na ontvangst muziekkeuze, tenzij anders is aangegeven of overeengekomen, te leveren. Dit gebeurd via een Vimeo link en een download vanaf de server van de videograaf.

3. Videograaf levert nimmer onbewerkte ofwel ruwe bestanden. Alle beelden worden zorgvuldig nabewerkt op belichting, kleur, contrast en op elkaar en op de muziek afgestemd tijdens het bewerken van de video’s.

4. Na oplevering van de gekozen producten, kan opdrachtgever vragen om aanpassingen aan de geleverde producten. Videograaf zal deze binnen afzienbare tijd doorvoeren. Hierna kan opdrachtgever opnieuw vragen om aanpassingen aan het geleverde product, echter enkel op de foutieve aanpassingen. Nieuwe verzoeken zullen tegen uur tarief worden aangepast.

5. Aanpassingen dienen binnen twee weken na oplevering van de film doorggegeven te zijn aan videograaf. Na twee weken wordt het project afgesloten en gaat videograaf er van uit dat opdrachtgever tevreden is en geen aanpassingen nodig zijn.

6. Videograaf levert geen producten of bestanden voor de laatste factuur met betrekking tot de opdracht of een factuur met betrekking tot de te leveren producten of bestanden, is voldaan.

7. Bij het afnemen van een SameDayEdit, wordt deze op de bruiloft in .m4v of .mp4 formaat, danwel via een Vimeo link aangeleverd. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de vertoning en de aanwezigheid van de benodigde apparatuur (laptop, scherm / beamer, geluidsinstallatie). Aan het leveren van de SameDayEdit kunnen geen rechten worden ontleend. Mocht door onvoorziene omstandigheden de SameDayEdit niet geleverd kunnen worden, dan zal in het uiterste geval de overeengekomen vergoeding terug betaald c.q. niet gefactureerd worden. Videograaf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe- en/of gevolgschade.

8. Videograaf behoudt de rechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de Auteurswet met betrekking tot het voortgebrachte materiaal (intellectueel eigendom).

9. De opdrachtgever vrijwaart Videograaf van aanspraak op het portretrecht van de opdrachtgever.

10. Videograaf mag het vervaardigde (film)materiaal zonder beperkingen gebruiken voor het portfolio en inzetten ter promotie, tenzij anders overeengekomen.

11. Het is toegestaan voor de opdrachtgever om de geleverde eindproducten te delen op social media met naamsvermelding van Videograaf.

12. Nadat de overeengekomen overeenkomst is geleverd aan en geaccepteerd is door de opdrachtgever, heeft videograaf het recht om alle (ruwe) bestanden en (eind)producten te wissen van alle offline en online (opslag)locaties. De opdrachtgever draagt zelf de verantwoordelijkheid om het eindproduct goed te bewaren. Videograaf is niet aansprakelijk voor dataverlies.


Artikel 7. Vergoeding

1. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent videograaf een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.

2. Indien aannemelijk is dat videograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, waaronder doch niet uitsluitend parkeerkosten, door opdrachtgever gewenste extra uren videografie en anderszins, zal videograaf dit doorberekenen aan opdrachtgever.

3. De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de gebruikelijk door videograaf gehanteerde prijzen.


Artikel 8. Betalingsvoorwaarden

1. Videograaf zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische) overeenkomst sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

2. Videograaf verlangt ten behoeve van de reservering en voorbereidende werkzaamheden een betaling om de reservering vast te houden, dit verzoek zal verstuurd worden na akkoord van de algemene voorwaarden en overeenkomst. De reserveringsbetaling bedraagt €250,-.

3. Videograaf zal de laatste factuur opmaken uiterlijk 14 dagen voor de bruiloft/opdracht.

4. Uiterlijk 1 dag voorafgaand aan de opdrachtdatum dient de totale som voldaan te zijn.


Artikel 9. Annulering en opschorting

1. Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is videograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.

2. Indien opdrachtgever niet of niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen voldoet, is videograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.

3. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.

4. Bij gehele of gedeeltelijke annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever, zal videograaf annuleringskosten in rekening brengen aan de opdrachtgever. De annuleringskosten bedragen 50% van de totale som van de opdracht bij opzegging tot 4 weken voor uitvoering van de opdracht. Bij opzegging korter dan 4 weken voor de uitvoering van de opdracht is de opdrachtgever de gehele som verschuldigd aan videograaf, ter vergoeding van de reeds gemaakte kosten, werkzaamheden en gederfde inkomsten.

7. Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde of te vervaardigen werkzaamheden of producten. Opdrachtgever heeft in een dergelijk geval geen recht op korting of restitutie.

8. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, is videograaf gerechtigd de prijs hierop aan te passen en te verhogen.

9. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, zijn over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente en incassokosten verschuldigd.

10. Indien opdrachtgever de datum van de overeenkomst/opdracht wil wijzigen betaald opdrachtgever het tarief dat voor dat jaar geldig is. Opdrachtgever kan een opdracht alleen verplaatsen naar een datum waarop videograaf beschikbaar is.


Artikel 10. Klachten

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na de bruiloft schriftelijk te worden voorgelegd aan de videograaf. Klachten over geleverde producten dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van deze producten schriftelijk te worden voorgelegd aan videograaf.

2. Klachten na de in lid 1 genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen.

3. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

4. Indien er een gegronde klacht is en er sprake is van een financiële compensatie, zal deze binnen 14 dagen na het ontvangst van de betaalgegevens worden uitbetaald. Verschil van artistieke interpretaties zullen nooit tot financiële compensatie leiden.

5. Indien de opdrachtgever ontevreden is, kan er een hermontage overwogen worden. Hermontage vindt kosteloos plaats bij productiefouten in het eindproduct. Voorbeelden van dit soort fouten zijn: verkeerde (data)notaties, technische problemen in beeld en geluid. Onder productiefouten en gratis hermontage wordt niet verstaan: stilistische en designmatige keuzes die Videograaf naar eigen inzicht als kunstzinnig verantwoordelijke (auteur) heeft gemaakt en niet overeenkomen met dat wat de opdrachtgever voor zich ziet. In die gevallen kan in overleg – al dan niet tegen extra betaling (afhankelijk van de omvang, redelijkheid en noodzaak van de gewenste aanpassingen) – een hermontage gedaan worden. Hiertoe is Videograaf niet verplicht.


Artikel 11. Auteursrecht

1.  Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het ideografisch werk van videograaf, tenzij anders overeengekomen.

2. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken berust bij videograaf.

3. Videograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, social media, in drukwerk en beursmateriaal, als inzending voor wedstrijden en voor publicaties van derden.

4.  Opdrachtgever weet dat beelden van opdrachtgever zelf, alsmede haar gasten, locatie, styling en personeel op film wordt vastgelegd. Tenzij anders schriftelijk vastgelegd kan elk beeld van de bruiloft worden gebruikt voor promotionele doeleinden. Voor gasten en personeel dient opdrachtgever hier voorafgaand toestemming te vragen aan gasten en personeel. Zonder tegenbericht betekent dit dat opdrachtgever voor elke gast en elk personeelslid hier toestemming van heeft. 

5. Opdrachtgever verkrijgt van videograaf een niet-exclusieve licentie voor onbepaalde tijd, om de werken te verveelvoudigen voor persoonlijk gebruik en openbaar te maken op persoonlijke social media profielen en een persoonlijke website, mits met naamsvermelding en met in achtname van overige persoonlijkheidsrechten van videograaf.

6. Voor overige vormen van verveelvoudigen of openbaar maken dient opdrachtgever voorafgaand toestemming te vragen aan videograaf.

7. Opdrachtgever is niet gerechtigd de film(s) aan derden te leveren of in te zenden voor wedstrijden of publicaties, zonder voorafgaande toestemming van videograaf.

8. Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.

9. Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van videograaf, zoals vermeld in artikel 25 Aw in acht te nemen.

10. Indien opdrachtgever wenst dat beelden van de opdracht nergens geplaatst of met niemand gedeeld worden, dient opdrachtgever dit uiterlijk vijf dagen na het leveren van de producten schriftelijk kenbaar te maken.


Artikel 12. Portretrecht

1. Videograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, social media, in drukwerk en beursmateriaal, ter beschikking te stellen aan leveranciers, in te zenden voor wedstrijden of te laten publiceren door derden.

2. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

3.  Artikel 11.4 en 11.10 zijn hier van toepassing.


Artikel 13. Aansprakelijkheid

1. Videograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van op zet of grove schuld aan de zijde van de videograaf of diens vertegenwoordigers.

2. Videograaf is niet aansprakelijk voor het niet leveren van beelden wanneer bruidspaar er geen zorg voorheeft gedragen dat videograaf op de overeengekomen locaties en tijdstippen, althans door op drachtgever gewenste locatie en tijdstippen, door videograaf gefilmd kon en mocht worden.

3. Videograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door videograaf geleverd zijn, noch is videograaf aansprakelijk voor het ontbreken van videomateriaal.

4. Videograaf is niet aansprakelijk voor het verloren gaan van bestanden die videograaf aan opdrachtgever geleverd heeft.

5.  Videograaf is niet verantwoordelijk voor diefstal van camera apparatuur. Indien door diefstal beeldmateriaal niet meer valt terug te halen is videograaf hiervoor niet aansprakelijk.

6. Videograaf is niet aansprakelijk voor het niet of niet geheel uitvoeren van een opdracht als gevolg van overmacht, zoals maar niet uitsluitend, ziekte, ongevallen, staking, brand, verkeershinder, autopech, schade aan apparatuur, technisch falen. Het gedeelte waarvoor Videograaf de opdracht niet heeft kunnen uitvoeren als gevolg van overmacht zal naar verhouding niet gefactureerd c.q. terugbetaald worden aan de opdrachtgever tot aan een maximum van het totale offertebedrag.

7. Videograaf is niet aansprakelijk voor nadelige invloeden op de kwaliteit en stijl van de te leveren producten als gevolg van de gegeven omstandigheden, zoals: gekozen ruimtes, trouwlocatie, weersomstandigheden.

8. Videograaf is niet aansprakelijk voor directe dan wel indirecte schade, zoals de kosten van gevolgschade.


Artikel 14. Privacy & persoonsgegevens

1. Videograaf zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, telefoonnummer, e-mailadres etc.) openbaar maken of doorgegeven aan anderen.


Artikel 15. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

1. Videograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door videograaf aan opdrachtgever medegedeeld.

3. Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.


Artikel 16. Rechts- en forumkeuze

1. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.

2. Op alle rechtsverhoudingen tussen videograaf en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Door de factuur te betalen, verklaart de opdrachtgever kennisgenomen te hebben van de algemene voorwaarden en volledig akkoord te zijn met de inhoud daarvan.

Contactgegevens:
https://www.shvision.nl
Teresaplein 7
6671 GD Zetten
+31657585116